OBCHODNÍ PODMÍNKY

Nakupování zboží na našich internetových stránkách distančním způsobem ve smyslu ust.§ 1820 a násl. obč. zák. mohou uskutečnit právnické i fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel a všechny vzniklé vztahy se řídí občanským právem ČR v aktuálním znění.

Pokud jde o dodávky a prodej občanům, tak jde také o prodej v režimu spotřebitelských smluv.

Ve všech případech se jedná o prodej zboží zhotovený a upravený podle zvláštních požadavků spotřebitele. Z toho důvodu spotřebitel od smlouvy ve smyslu ust.§1837 pís. d. obč., zák. odstoupit nemůže.
 
Při jednání před uzavřením smlouvy oznámí podnikatel v souladu s ust.§ 1811 odst.2 a 1820 odst.2 obč. zák. v českém jazyce spotřebiteli veškeré údaje, které v uvedených ustanoveních zákona je uloženo  podnikateli uvést.

 
KONTAKTNÍ ÚDAJE / SÍDLO SPOLEČNOSTI

 
Design Gips Board s.r.o.
Lidická 738
512 51 Lomnice nad Popelkou
Česká republika
 
tel:  732751891
web: www.frezovany-sadros.cz
e-mail: info@design-gb.cz
 
Kontaktní údaje slouží i pro uplatnění reklamací a stížností.
 
FAKTURAČNÍ ÚDAJE
IČ: 04884132
DIČ: CZ04884132
Banka: Česká spořitelna, a.s.
ČÚ: 4261970329/0800

Výrobna
 
Design Gips Board s.r.o.
U Nádraží 27
415 01 Teplice
 

I.   OBJEDNÁVKA

 
Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop) nebo elektronickou poštou. Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je chápána jako smlouva uzavíraná na dálku a je také v souladu s obchodními zákony ČR.
 
Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikatel i IČO, DIČ, název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky). Tyto údaje budou ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi prodávajícím a spotřebitelem a nebudou poskytnuty třetí osobě (s výjimkou osoby zabezpečující přepravu zboží).
 
Po obdržení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 48 hodin (v pracovní dny) se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem, ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.
 

II.   DODACÍ LHŮTY

 
Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 3 do 14 dnů od data ověření objednávky a zaplacení zálohové faktury vystavené prodávajícím.
 
Objednávky frézovaných prefabrikátů v celkovém množství do 50bm, budou vyrobeny a připraveny k odeslání do 3 dnů od objednávky a zaplacení zálohové faktury. Dodací termíny na větší množství sádrokartonových prefabrikátů budou dohodnuty individuálně. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli.
 

III.   CENA, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOPRAVA VÝROBKŮ

 
Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámena nejpozději při ověřování objednávky. Zaplacením této ceny kupující projevuje s cenou souhlas.
 
Spotřebitel hradí platbu v hotovosti, převodem / vkladem na účet prodávajícího. Výrobu sádrokartonových prefabrikátů začne prodávající realizovat po ověření objednávky a proplacení zálohové faktury vystavené prodávajícím.
 
Způsob dopravy si volí spotřebitel sám přes formulář objednávky v e-shopu nebo při jiném způsobu komunikace. Spotřebitel si může zvolit způsob dopravy, a to:

a) vlastní dopravou (osobní převzetí ve výrobně)
U Nádraží 27, 41501 Teplice
b) dopravou prodávajícího (15,-Kč / km)

 

IV.   PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 
Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené v objednávce. Vykládku materiálu zajišťuje spotřebitel / objednavatel.
 
Při přebírání produktu (včetně osobního odběru zboží) je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány. Při osobním odběru spotřebitel uplatní u prodávajícího písemnou reklamaci zboží na místě. Prodávající je povinen v případě oprávněnosti reklamace, reklamaci uznat a zjednat nápravu po dohodě se spotřebitelem, a to buď odstraněním závad na zboží, nebo vrácením zaplacené částky spotřebiteli.
 
Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí zboží spotřebitelem nebo jeho zmocněncem od prodávajícího.
 

V.   ODSTOUPENÍ OD ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY

 
Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, tj. v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat pouze písemnou formou (e-mailem). Písemná forma se vyžaduje z důvodu přiložení dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část, pokud:

a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět
b) změnila se cena dodavatele produktu
c) vystavená cena produktu byla chybná
d) kupující nedodržel své platební závazky

 
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 
Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat - od smlouvy odstoupit.
 
Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 
Tyto obchodní podmínky byly formulovány a stanoveny v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. 

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jako i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a práva ČR. Vzniklé spory rozhodují soudy v ČR s místní příslušností v sídle dodavatele na území ČR.
 
Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě strany.